Návrat na hlavní stranu

Změna kódování
chcete-li si nás uložit do složky oblíbené, stiskněte CTRL+D
RUBRIKY:
Kaktus
Kultura
Slovníček
Relax
Zvířata
Bydlení
Technika
Děti

Archiv
ODKAZY:
Slovníček výtvarných pojmůABSTRAKCE
umělecký směr, záměrně upouští od zobrazování skutečnosti, pracuje s představami, vytváří vlastní skutečnosti lišící se od reality.
ARABSKÁ GUMA
pryskyřice. Vyrábí se ze šťávy arabských akátů, používá se v malířských i fotografických technikách. Běžná je i jako lepidlo na papír.
ART DECO
zkr. z francoužtiny pro dekorativní umění, označuje všechny druhy výtv. umění (obrazy, sochy, nábytek, interiéry). Nejvýraznější bylo v polovině dvacátých let.
ARTIFICIALISMUS
malířský směr, který vznikl ve 20. letech 20. století. Tvůrci jsou Toyen a Jindřich Štýrský. Jedná se o výtvarnou podobu básnického poetismu, má abstraktní pojem reality, usiluje o maximum imaginace, je pojítkem mezi kubismem a surrealismem.
ASAMBLÁŽ
technika spojující v obraze malířství se sochařstvím. Na malbu jsou přidány trojrozměrné předměty (součástky, části nábytku, nádobí apod.).
BAUHAUS
umělecká škola zal. v r. 1919 ve Výmaru v Německu.
DADA
umělecký antisměr, vyjadřující vzpouru oficiálním metodám tvorby, povyšuje hotové výrobky na umělecká díla.
EX LIBRIS
původně vlastnická nálepka majitele knihy k rozpoznání od dalších výtisků jako ochrana před odcizením. Převážně se jedná o grafiku. V současnosti neslouží původnímu účelu, ale jako samostatný sběratelský druh.
FUNKCIONALISMUS
architektonický sloh užívaný po 1. světové válce. Funkčnost je nejdůležitější, stavby jsou pojímány racionálně, hlavními představiteli byli Le Corbusier, A.Loos, u nás K.Teige, J.Gočár.
FUTURISMUS
umělecký směr, vznikl v Itálii v r. 1909, ohlásil rozchod s dřívějšími uměleckými směry a nástup umění budoucnosti s oslavou civilizace, s důrazem na techniku, rychlost. Umění má být vidět a slyšet, musí na sebe upozorňovat, překvapovat a dráždit, přesto všechno vycházel z kubismu.
GRAFIKA
zhotovení otisků kresby některým ze způsobů grafických tisků: tisk z hloubky, tisk z výšky, tisk z plochy a sítotisk. Takové tisky jsou provedeny v omezeném množství, podepsány autorem a očíslovány, každý z nich je originálem.
GUMOTISK
dřívější název pro ofset. Ve fotografii jde o speciální způsob kopírování z negativu na papír potřený arabskou gumou znecitlivělou chromovými solemi. Tento způsob dovoluje lepší tónování, a tím zdůraznění určité nálady na fotografii.
HAPPENING
inscenovaná umělecká akce tvořená většinou spojením více uměleckých projevů - divadelním, hudebním, výtvarným, trvající pouze po dobu "představení".
HLOUBKOVÁ BÁSEŇ
kniha, kde na každém listu je výtvarný motiv a zároveň má každý list několik různě tvarovaných otvorů, přidáváním nebo ubíráním stránek při listování se mění výtvarný celek.
CHIASMÁŽ
koláž sestavená z velkého množství malých kousků výstřižků, často textových, řazených do geometrických útvarů.
INSITNÍ UMĚNÍ
- od slova insitní-vrozený, používá se pro označení naivního umění - neškolený projev. Nejznámějším naivistou byl Celník Rousseau.
INTERAKTIVNÍ UMĚNÍ
výtvarné dílo začne "ožívat" až po působení jiné síly, nejčastěji po dotyku diváka.
KINETICKÉ UMĚNÍ
využívá pohybu a světla, bývá spojeno s technikou. Poprvé se objevilo v Bauhausu.
KOLÁŽ
podle franc. slovesa coller - lepit, technika poprvé použita kubistickými malíři. Jedná se o nalepování kusů papíru, výstřižků apod. na plochu obrazu.
KONCEPCE
způsob pojetí, pochopení určitého jevu, situace, nápadu a jeho další zpracování.
KONSTRUKTIVISMUS
umělecký směr, má počátky ve 20. letech 20. století v Rusku, vycházel z futurismu, důraz je kladen na funkčnost, konstrukční a technickou složku.
KŘÍDOVÁ KRESBA
nejdříve se používala jen černá křída, později se doplnila bílou, konečně se kombinuje s rudkami v široké barevné škále, kresba křídou má blíž k obrazu.
KUBISMUS
umělecký směr výtvarného umění, architektury a designu, kde reálné tvary jsou záměrně geometricky stylizovány.
KUBISMUS SYNTETICKÝ
tělesa ztrácejí na obrazech svou hmotnost, vrací se barevnost, ale nezávisle na realitě.
LITOGRAFICKÁ KŘÍDA a TUŠ
speciální druhy pro kresbu na litorafickém kameni.
LITOGRAFICKÝ KÁMEN
jemnozrnný vápenec dokonale zbroušený do roviny.
LITOGRAFIE
technika tisku z plochy. Kresba na litografickém kameni provedená litografickou tuší nebo křídou se preparuje kyselinou dusičnou ve vodním roztoku arabské gumy, aby kámen odpuzoval mastné tiskařské barvy na nepokreslených místech. Tisk litografie se provede na litografickém lisu.
MENHIR
obrovský opracovaný kámen, zapuštěný kolmo do země, komplex menhirů vždy tvořil nějakou kultovní stavbu. Vznik tvorby menhirů se datuje do 2. tisíciletí před Kristem.
MONOTYP
z řečtiny, otisk obrázku nejdříve namalovaného olejovými barvami na skleněné desce.
OLEJOTISK
nejstarší druh fotolitografie, kdy se negativ kopíruje na litografický kámen pokrytý roztokem asfaltu v éteru a benzolu, vyvolá se terpentinovým olejem. Výsledný obrázek působí jako křídová kresba.
PEROKRESBA
zkráceně perovka, kreslířská technika (používá se i v litografii) používající jako nástroj pero (z rákosu, brku, kovové).
PROLÁŽ
výřez v obrazu je nahrazen tvarově shodným, ale motivově jiným výstřižkem.
ROLÁŽ
druh koláže, kdy jedna či víc fotografií nebo reprodukcí obrazů je rozřezána na proužky a poté střídavě lepena za sebou.
RONDOKUBISMUS
kubistický styl, kde ostré hrany jehlanu jsou vystřídány koulí, válcem, půlválcem. U staveb to jsou např. kruhové bašty vystupujících z pláště budovy.
SECESE
umělecký sloh (i stavební) počátku 20. století, silně dekorativní, rostlinné motivy, ornamenty. Typickým představitelem je A. Mucha, typickou stavbou pak Obecní dům v Praze.
SERIOGRAFIE
též sítotisk, tisková technika používaná v umělecké grafice. Tisková forma je v rámu napnutá síťovina, jejíž některé póry jsou opatřeny proti průniku barvy jiné naopak barvu propouští, a to v místech, která jako celek vytvoří tištěný obraz. Výtvarné zpracování síta se provádí buď ruční kresbou, nebo fotocestou. Výhodou sítotisku je možnost tisku na různé materiály, nejen na papír (sklo, kůže, dřevo ap.)
SUCHÁ JEHLA
grafická technika tisku z hloubky. Námět se vyrývá do měděné desky ocelovou jehlou. Název je odvozen od toho, že jde o suché rytí bez použití kyseliny.
SURREALISMUS
styl navazující na dadaismus, díla působí snově až fantaskně, často popírají přírodní zákony, smysl pro proporce apod. Autorem názvu je franc. básník G.Apollinaire.
VERISMUS
italský umělecký směr konce 19.stol., usiluje o věrné zobrazení skutečnosti, třeba i pomocí vlepování reálií do obrazů.
XEROX
tisk kopie na kopírce.
Hlavní stránka Kaktus Kultura Relax Zvířata Bydlení Technika Děti
redakční mail ©webmaster

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *